سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

به صبر کوش در این رنج و شکر کن به خدای

که هست دست تو بر حلقهٔ در آمالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - به صبر کوش در این رنج و شکر کن به خدای

fi wfv ;,a nv hdk vk[ , a;v ;k fi onhd

;i isj nsj j, fv pgriٔ nv Hlhgتعداد ابیات منتشر شده : 327355