سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

چو شمس باد همه ساله دولت تو بلند

جلال او ز معالی و مهد او ز جلالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - چو شمس باد همه ساله دولت تو بلند

], als fhn ili shgi n,gj j, fgkn

[ghg h, c luhgd , lin h, c [ghgتعداد ابیات منتشر شده : 327355