سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

زمانه کرده به تو جامهٔ هنر مُعلَم

ستاره کرده به تو نامهٔ ظفر ایصالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - زمانه  کرده به تو جامهٔ هنر مُعلَم

clhki ;vni fi j, [hliٔ ikv lُugَl

sjhvi ;vni fi j, khliٔ ztv hdwhgتعداد ابیات منتشر شده : 327384