سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

جهان متابع تو بِالعَشّی وَالابکار

فلک مسخر تو بِالغُّدو وَالاصالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - جهان متابع تو بِالعَشّی وَالابکار

[ihk ljhfu j, fِhguَaّd ,َhghf;hv

tg; lsov j, fِhgyُّn, ,َhghwhgتعداد ابیات منتشر شده : 327369