سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ایا عداوت تو نشتری که اعدا را

ز سوی دیده گشاید همی رگ قیفالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ایا عداوت تو نشتری که اعدا را

hdh unh,j j, kajvd ;i hunh vh

c s,d ndni 'ahdn ild v' rdthgتعداد ابیات منتشر شده : 327355