سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

نماند زنده کسی کاو عداوت تو گزید

و گر بماند بر او عمر گشت تلخ و وبالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - نماند زنده کسی کاو عداوت تو گزید

klhkn ckni ;sd ;h, unh,j j, 'cdn

, 'v flhkn fv h, ulv 'aj jgo , ,fhgتعداد ابیات منتشر شده : 327396