سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

هلال تیره شود بر فلک ز مرکب تو

هلال شکل کند خاک تیره را به نعالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - هلال تیره شود بر فلک ز مرکب تو

ighg jdvi a,n fv tg; c lv;f j,

ighg a;g ;kn oh; jdvi vh fi kuhgتعداد ابیات منتشر شده : 327369