سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

موافق سپر و نعل مرکب تو شدست

مه سما که شود گاه بدر و گاه هلالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - موافق سپر و نعل مرکب تو شدست

l,htr s\v , kug lv;f j, ansj

li slh ;i a,n 'hi fnv , 'hi ighgتعداد ابیات منتشر شده : 327355