سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

زمانه با تو بهر وقت کرده باد نشاط

نشاط با تو بهر حال کرده باد وصالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - زمانه با تو بهر وقت کرده باد نشاط

clhki fh j, fiv ,rj ;vni fhn kahx

kahx fh j, fiv phg ;vni fhn ,whg


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630