سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ز بوستان مراد تو دور باد خزان

زآفتاب بقای تو دور باد زوالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ز بوستان مراد تو دور باد خزان

c f,sjhk lvhn j, n,v fhn ochk

cHtjhf frhd j, n,v fhn c,hgتعداد ابیات منتشر شده : 327384