سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ز سام و رستم اگر تیغ ماند و گرز و سلاح

به وقت کوفتن دشمنان به روز قتالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ز سام و رستم اگر تیغ ماند و گرز و سلاح

c shl , vsjl h'v jdy lhkn , 'vc , sghp

fi ,rj ;,tjk nalkhk fi v,c rjhg


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی بی تو صد عمر نخواهم در همه ی آثار
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455