سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

مرا زباغ وصالت نه بوی ماند و نه رنگ

مرا زداغ فراقت نه هوش ماند و نه هالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - مرا زباغ وصالت نه بوی ماند و نه رنگ

lvh cfhy ,whgj ki f,d lhkn , ki vk'

lvh cnhy tvhrj ki i,a lhkn , ki ihgتعداد ابیات منتشر شده : 364497