سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ای سنجرِ ملکشاه ای خسروِ نکوخواه

ای در جهان شهنشاه ای بر شهان مقدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ای سنجرِ ملکشاه ای خسروِ نکوخواه

hd sk[vِ lg;ahi hd osv,ِ k;,o,hi

hd nv [ihk aikahi hd fv aihk lrnl

تعداد ابیات منتشر شده : 474522