سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

وصاف تو هر خاطری، مداح تو هر شاعری

برگردن هر زایری از برّ تو بار مننآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - وصاف تو هر خاطری، مداح تو هر شاعری

,wht j, iv ohxvd، lnhp j, iv ahuvd

fv'vnk iv chdvd hc fvّ j, fhv lkkتعداد ابیات منتشر شده : 367921