سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

آنکس که بر هر کشوری بگماشت دانا داوری

جون تو نبیند دیگری درکدخدایی موتمنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - آنکس که بر هر کشوری بگماشت دانا داوری

Hk;s ;i fv iv ;a,vd f'lhaj nhkh nh,vd

[,k j, kfdkn nd'vd nv;nonhdd l,jlkتعداد ابیات منتشر شده : 364441