سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

فتح را نیست بریده ز رکاب تو رکاب

بخت را نیست گسسته ز عنان تو عنانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - فتح را نیست بریده ز رکاب تو رکاب

tjp vh kdsj fvdni c v;hf j, v;hf

foj vh kdsj 'ssji c ukhk j, ukhk


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712