سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

در خدمت تو هر دو ملک یافته قبول

افزوده از قبول تو اقبال این و آنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - در خدمت تو هر دو ملک یافته قبول

nv onlj j, iv n, lg; dhtji rf,g

htc,ni hc rf,g j, hrfhg hdk , Hk


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712