سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

هرکجا قدر تو باشد چون قَدَر باشد بلند

هر کجا حکم تو باشد چون قضا باشد روانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - هرکجا قدر تو باشد چون قَدَر باشد بلند

iv;[h rnv j, fhan ],k rَnَv fhan fgkn

iv ;[h p;l j, fhan ],k rqh fhan v,hk

تعداد ابیات منتشر شده : 509640