سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

از عمل آب حیات و از صفت آب زلال

از نسب آب بهشت و از لقب آب رزانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - از عمل آب حیات و از صفت آب زلال

hc ulg Hf pdhj , hc wtj Hf cghg

hc ksf Hf fiaj , hc grf Hf vchk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165