سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

گل آدم به دست لطف بسرشت

نهاد اندر گل آدم دل و جانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - گل آدم به دست لطف بسرشت

'g Hnl fi nsj gxt fsvaj

kihn hknv 'g Hnl ng , [hk

تعداد ابیات منتشر شده : 504887