سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

گل آدم به دست لطف بسرشت

نهاد اندر گل آدم دل و جانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - گل آدم به دست لطف بسرشت

'g Hnl fi nsj gxt fsvaj

kihn hknv 'g Hnl ng , [hk


 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی دانلود اهنگ بگوید تا دلبر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412915