سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

زمین را خشک کرد از آب دریا

ز بهر لشکر موسیِ عمرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - زمین را خشک کرد از آب دریا

cldk vh oa; ;vn hc Hf nvdh

c fiv ga;v l,sdِ ulvhk

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887