سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

زمین را خشک کرد از آب دریا

ز بهر لشکر موسیِ عمرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - زمین را خشک کرد از آب دریا

cldk vh oa; ;vn hc Hf nvdh

c fiv ga;v l,sdِ ulvhk

تعداد ابیات منتشر شده : 474552