سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

حور خواهد که کند صورت او نقش بساط

چون نهی پای برین سدره و این شادروانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - حور خواهد که  کند صورت او نقش بساط

p,v o,hin ;i ;kn w,vj h, kra fshx

],k kid \hd fvdk snvi , hdk ahnv,hkتعداد ابیات منتشر شده : 407782