سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

او کارگزار است که کار ملکان را

الا سر کلکش نشناسد سر و سامانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - او کارگزار است که کار ملکان را

h, ;hv'chv hsj ;i ;hv lg;hk vh

hgh sv ;g;a kakhsn sv , shlhkتعداد ابیات منتشر شده : 407826