سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

کارت همه ستوده رسمت همه گزیده

روزت همه مبارک عیدت همه همایونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - کارت همه ستوده رسمت همه گزیده

;hvj ili sj,ni vslj ili 'cdni

v,cj ili lfhv; udnj ili ilhd,k

تعداد ابیات منتشر شده : 478436