سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ز بهر آن که شد اندر جمال چون لیلی

ز غم شدند همه عاشقانش چون مجنونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ز بهر آن که شد اندر جمال چون لیلی

c fiv Hk ;i an hknv [lhg ],k gdgd

c yl ankn ili uharhka ],k l[k,k

تعداد ابیات منتشر شده : 478361