سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

چو عاشقان همه بستند بر وفاش کمر

به خون دل همه را تر شد از جفاش جفونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - چو عاشقان همه بستند بر وفاش  کمر

], uharhk ili fsjkn fv ,tha ;lv

fi o,k ng ili vh jv an hc [tha [t,k

تعداد ابیات منتشر شده : 478481