سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

چرا به جیحون کردم قیاس دیدهٔ خویش

که اندر آن همه آب است و اندر این همه خونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - چرا به جیحون کردم قیاس دیدهٔ خویش

]vh fi [dp,k ;vnl rdhs ndniٔ o,da

;i hknv Hk ili Hf hsj , hknv hdk ili o,k

تعداد ابیات منتشر شده : 478376