سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

نهد اندازهٔ عالم مهندس

ز مرز قیروان تا چین و ماچینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - نهد اندازهٔ عالم مهندس

kin hknhciٔ uhgl likns

c lvc rdv,hk jh ]dk , lh]dk

تعداد ابیات منتشر شده : 474537