سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ای پسندیده چو نعمت ای ستو ده چون خرد

ای گرانمایه چو دولت ای گرامی چون شبابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ای پسندیده چو نعمت ای ستو ده چون خرد

hd \skndni ], kulj hd sj, ni ],k ovn

hd 'vhklhdi ], n,gj hd 'vhld ],k afhfتعداد ابیات منتشر شده : 251627