سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

به همت نگویم که چون بهمن است

به حشمت نگویم که چون نوذرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - به همت نگویم  که چون بهمن است

fi ilj k',dl ;i ],k filk hsj

fi palj k',dl ;i ],k k,bvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 502039