سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تا دهر فنا دارد تا مهر ضیا دارد

تا بحر گهر دارد تا ابر مَطَر داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تا دهر فنا دارد تا مهر ضیا دارد

jh niv tkh nhvn jh liv qdh nhvn

jh fpv 'iv nhvn jh hfv lَxَv nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 380555