سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تاکه در میدان بود میدان سپهر آیین بود

تا که در ایوان بود ایوان بهشت آسا بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تاکه در میدان بود میدان سپهر آیین بود

jh;i nv ldnhk f,n ldnhk s\iv Hddk f,n

jh ;i nv hd,hk f,n hd,hk fiaj Hsh f,n


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586