سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ماه در مجلس بود هرگه که در مجلس بود

سرو در میدان بود هرگه که در میدان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ماه در مجلس بود هرگه که در مجلس بود

lhi nv l[gs f,n iv'i ;i nv l[gs f,n

sv, nv ldnhk f,n iv'i ;i nv ldnhk f,n


 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468