سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

جمال دول، ناصر دین و داد

سپهر وفا شمس دین بوالوفاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - جمال دول، ناصر دین و داد

[lhg n,g، khwv ndk , nhn

s\iv ,th als ndk f,hg,thتعداد ابیات منتشر شده : 206307