سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تاکه گردون پیر باشد بخت او باشد جوان

تاکهن باشد جهان اقبال او باشد جدیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تاکه گردون پیر باشد بخت او باشد جوان

jh;i 'vn,k \dv fhan foj h, fhan [,hk

jh;ik fhan [ihk hrfhg h, fhan [ndn

تعداد ابیات منتشر شده : 466260