سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تدبیر تو فرخنده تایید تو پاینده

آفاق تو را بنده افلاک تو را چاکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تدبیر تو فرخنده تایید تو پاینده

jnfdv j, tvokni jhddn j, \hdkni

Hthr j, vh fkni htgh; j, vh ]h;v


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630