سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تدبیر تو فرخنده تایید تو پاینده

آفاق تو را بنده افلاک تو را چاکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تدبیر تو فرخنده تایید تو پاینده

jnfdv j, tvokni jhddn j, \hdkni

Hthr j, vh fkni htgh; j, vh ]h;v


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727