سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تدبیر تو فرخنده تایید تو پاینده

آفاق تو را بنده افلاک تو را چاکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تدبیر تو فرخنده تایید تو پاینده

jnfdv j, tvokni jhddn j, \hdkni

Hthr j, vh fkni htgh; j, vh ]h;vتعداد ابیات منتشر شده : 373712