سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

اگر یاقوت احمر خاست از کان

ز تأثیر مدارِ چرخِ اَخْضَرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - اگر یاقوت احمر خاست از کان

h'v dhr,j hplv ohsj hc ;hk

c jأedv lnhvِ ]voِ hَoْqَv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165