سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

مدار چرخِ اَخضَر گشت کِلکش

کزو خیزد همی یاقوت احمرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - مدار چرخِ اَخضَر گشت کِلکش

lnhv ]voِ hَoqَv 'aj ;ِg;a

;c, odcn ild dhr,j hplv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165