سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

هر یک فکنده از سر و تن مغفر و زره

وز بیم جان گرفته به کف رکوه و عصاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - هر یک فکنده از سر و تن مغفر و زره

iv d; t;kni hc sv , jk lytv , cvi

,c fdl [hk 'vtji fi ;t v;,i , uwhتعداد ابیات منتشر شده : 327396