سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

از اُ وزگند تا به هری گر نظرکنی

درکوهسار و قلعه و در شهر و روستاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - از اُ وزگند تا به هری  گر نظرکنی

hc hُ ,c'kn jh fi ivd 'v kzv;kd

nv;,ishv , rgui , nv aiv , v,sjhتعداد ابیات منتشر شده : 327384