سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

با بخت شاه دولت تو مرد افکنده است

افکنده باد آنکه بود دشمن شماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - با بخت شاه دولت تو مرد افکنده است

fh foj ahi n,gj j, lvn ht;kni hsj

ht;kni fhn Hk;i f,n nalk alhتعداد ابیات منتشر شده : 327369