سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

این حال روشن است چو خورشید درجهان

خورشید راکه گفت که چون است یاکجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - این حال روشن است چو خورشید درجهان

hdk phg v,ak hsj ], o,vadn nv[ihk

o,vadn vh;i 'tj ;i ],k hsj dh;[h


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367921