سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

این حال روشن است چو خورشید درجهان

خورشید راکه گفت که چون است یاکجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - این حال روشن است چو خورشید درجهان

hdk phg v,ak hsj ], o,vadn nv[ihk

o,vadn vh;i 'tj ;i ],k hsj dh;[h

تعداد ابیات منتشر شده : 505950