سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

باران همت تو گسست از زمانه قحط

باد سعادت تو بِبُرد از جهان غلاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - باران همت تو گسست از زمانه قحط

fhvhk ilj j, 'ssj hc clhki rpx

fhn suhnj j, fِfُvn hc [ihk yghتعداد ابیات منتشر شده : 327355