سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

شد تازه روی عالم و از تازگی که هست

گویی که کرده اند به تصویرش ابتداآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - شد تازه روی عالم و از تازگی که هست

an jhci v,d uhgl , hc jhc'd ;i isj

',dd ;i ;vni hkn fi jw,dva hfjnhتعداد ابیات منتشر شده : 327341