سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

برداشته است کوه ز سر سیمگون کلاه

واندر شدست باغ به زنگارگون قباآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - برداشته است کوه ز سر سیمگون  کلاه

fvnhaji hsj ;,i c sv sdl',k ;ghi

,hknv ansj fhy fi ck'hv',k rfhتعداد ابیات منتشر شده : 327384