سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

چون تیره گشت آب به جوی اندر ازکَدَر

چون آب گشت تیره به خم اندر ازصفاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - چون تیره گشت آب به جوی اندر ازکَدَر

],k jdvi 'aj Hf fi [,d hknv hc;َnَv

],k Hf 'aj jdvi fi ol hknv hcwthتعداد ابیات منتشر شده : 327369