سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

گلهای زرد گویی رُ هبان فروخته است

قندیلهای زرین اندر کلیسیاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - گلهای زرد گویی رُ هبان فروخته است

'gihd cvn ',dd vُ ifhk tv,oji hsj

rkndgihd cvdk hknv ;gdsdhتعداد ابیات منتشر شده : 327369