سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

بر یاسمین و نسترن و ارغوان و گل

هر شب هزار دستان سازد همی غناآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - بر یاسمین و نسترن و ارغوان و گل

fv dhsldk , ksjvk , hvy,hk , 'g

iv af ichv nsjhk shcn ild ykhتعداد ابیات منتشر شده : 327355