سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

برگل زند ترانه و بر ارغوان غزل

بر نسترن شبانی و بر یاسمین نواآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - برگل زند ترانه و بر ارغوان غزل

fv'g ckn jvhki , fv hvy,hk ycg

fv ksjvk afhkd , fv dhsldk k,hتعداد ابیات منتشر شده : 380496