سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

از سبزه و بنفشه نگر دشت را سَلَب

وز شَنبَلیده و لاله نگر کوه را رَداآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - از سبزه و بنفشه نگر دشت را سَلَب

hc sfci , fktai k'v naj vh sَgَf

,c aَkfَgdni , ghgi k'v ;,i vh vَnh


 • جستجوی عشق در باباطاهر
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی مرغ و ماهی از اوست در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی شمع در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380496